โขมง

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมาย :
[ขะโหฺมง] ก. พลุ่งออกมาพร้อมกันมาก ๆ
เช่น ควันโขมง.

ว. ฟุ้ง, เอ็ดอึง,
เช่น คุยโขมง.
คำศัพท์เรียงลำดับ
อถ ปจฺฉา กุรุเต โยคํ กิจฺเจ อาวาสุ สีทติ.
แปลว่า : ถ้าทำความเพียรในกิจการล้าหลัง จะจมอยู่ในวิบัติ.
หมวดหมู่ : วิริยวรรค คือ หมวดเพียร
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑