หนอนหนังสือ

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมาย :
(สำ) น. คนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือ.
สามญฺเญ สมโณ ติฏฺเฐ.
แปลว่า : สมณะ พึงตั้งอยู่ในภาวะแห่งสมณะ.
หมวดหมู่ : สมณวรรค คือ หมวดสมณะ
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑