หนอนหนังสือ

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมาย :
(สำ) น. คนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือ.
กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ.
แปลว่า : คนขยัน ย่อมไม่พร่าประโยชน์ซึ่งถึงตามกาล.
หมวดหมู่ : วิริยวรรค คือ หมวดเพียร
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑