สกิทาคามี

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมายที่ ๑ : ใช้ความหมายร่วมกับคำ สกทาคามี
[สะกะ, สะกิ] น. "ผู้มาสู่กามภพอีกครั้งหนึ่ง" เป็นชื่อพระอริยบุคคลชั้นที่ ๒ ใน ๔ ชั้นคือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์, บางทีก็เรียก สั้น ๆ ว่า พระสกทาคา หรือ พระสกิทาคา. (ป.; ส. สกฺฤทาคามินฺ).
ความหมายที่ ๒ :
น. สกทาคามี.
สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม.
แปลว่า : ความกำหนัดเพราะดำริ เป็นกามของคน.
หมวดหมู่ : กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑