พงศาวลี

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมาย :
[วะลี] น. แผนลำดับเครือญาติ. (ส.).
คำศัพท์เรียงลำดับ
สมคฺคานํ ตโป สุโข.
แปลว่า : ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกัน ให้เกิดสุข.
หมวดหมู่ : สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑