พงศาวลี

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมาย :
[วะลี] น. แผนลำดับเครือญาติ. (ส.).
คำศัพท์เรียงลำดับ
อเปโต ทมสจฺเจน น โส กาสาวมรหติ.
แปลว่า : ผู้ปราศจากทมะและสัจจะ ไม่ควรครองผ้ากาสาวะ.
หมวดหมู่ : สมณวรรค คือ หมวดสมณะ
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑