นฤมล

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมาย :
[นะรึมน] ว. ไม่มีมลทิน. น. นาง.
ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ.
แปลว่า : ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกทั้งปวง.
หมวดหมู่ : ชยวรรค คือ หมวดชนะ
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑