นฤมล

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมาย :
[นะรึมน] ว. ไม่มีมลทิน. น. นาง.
ขนฺติพลา สมณพฺราหฺมณา.
แปลว่า : สมณพราหมณ์ มีความอดทนเป็นกำลัง.
หมวดหมู่ : ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑