นฤมล

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมาย :
[นะรึมน] ว. ไม่มีมลทิน. น. นาง.
โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ.
แปลว่า : ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข.
หมวดหมู่ : โกธวรรค คือ หมวดโกรธ
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑