นกสองหัว

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก หนังสือสำนวนไทย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ความหมาย :
คนที่ทำตัวฝักใฝ่เข้ากับทั้งสองฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตนเอง

ตัวอย่าง
ดูเป็นนกสองหัวชั่วช้า     เชียงใหม่มาก็เบี่ยงเข้าเชียงใหม่
ครั้นไทยถึงก็พึ่งเข้ากับไทย     ทำเป็นไม้ปักเลนอยู่โลเล
(ขุนช้างขุนแผน ตอน พระพันวษาถามพลายแก้วเรื่องเจ้าเมืองเชียงทอง)

"เขาทำตัวเป็นนกสองหัว เราจึงไม่ไว้วางใจเขา"
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมาย :
(สำ) น. คนที่ทำตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตน.
อติจิรํ นิวาเสน ปิโย ภวติ อปฺปิโย.
แปลว่า : เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป คนที่รักก็มักหน่าย.
หมวดหมู่ : เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑