นก

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมายที่ ๑ :
น. ชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น มี ๒ เท้า ๒ ปีก และมีขนปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว.
น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง. (บทดอกสร้อย).
(ปาก) น. คนที่ทนเก็บความลับไว้ไม่ได้, คนที่ชอบพูดเปิดเผยความลับของผู้อื่น.
น. กลอักษรชนิดหนึ่ง ตัวอย่างว่า แสนรักร้อน (ร้อนรัก) หนักอกเอ๋ยฉันใดจะได้ชมชิด (ชิดชม) เชย ไม่ลืมเลย (เลยลืม) ปลื้มอาลัย.
น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง. (เงาะป่า ; ดึกดำบรรพ์).
(สำ) น. คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี).
น. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อนุราธา มี ๔ ดวง, ดาวประจำฉัตร ดาวอนุราธ หรือ ดาวอนุราธะ ก็เรียก.
(สำ) น. ผู้ที่มีไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึงตน.
(สำ) น. คนที่ทำตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตน.
น. นกต่าง ๆ.
น. เครื่องสำหรับใช้เป่าให้มีเสียงดังหวีด.
น. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อาศเลษา มี ๕ ดวง, ดาวเรือน หรือ ดาวอสิเลสะ ก็เรียก.
ความหมายที่ ๒ :
น. เครื่องสับแก๊ปปืนให้ลั่น.
น. ชื่อปืนชนิดหนึ่ง. (ตะเลงพ่าย).
ภตฺตา ปญฺญาณมิตฺถิยา.
แปลว่า : สามีเป็นเครื่องปรากฏของสตรี.
หมวดหมู่ : ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑