ตกท้องช้าง

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมาย :
ก. ลักษณะที่สายป่านว่าวเป็นต้นมีน้ำหนักมากถ่วงลงเกินควร.
สจฺเจน อตฺเถ จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปติฏฺฐิตา.
แปลว่า : สัตบุรุษได้ตั้งมั่นในความสัตย์ที่เป็นอรรถและเป็นธรรม.
หมวดหมู่ : สัจจวรรค คือ หมวดความสัตย์
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑