งูกินหาง

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก หนังสือสำนวนไทย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ความหมาย :
เกี่ยวกันเป็นวงจนหาจุดสิ้นสุดไม่ได้
เปรียบเหมือนลักษณะของงูที่กลืนหางของมันเอง จนดูเป็นวงกลม และมองไม่เห็นปลายทอง

ตัวอย่าง
"ฉันเบื่อการทวงหนังสือคืนแล้วละ ทวงคนนี้บอกว่าอยู่ที่คนนั้น ทวงคนนั้นบอกว่าอยู่ที่คนโน้น ไม่สิ้นสุดราวกับงูกินหางทีเดียว"
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมายที่ ๑ : ใช้ความหมายร่วมกับคำ งูกลืนหาง
น. ชื่อกลอนกลอักษร วรรคหนึ่ง ๆ ต้องมีคำซ้ำกัน ๓ คู่ คือระหว่าง ๓ คำหน้ากับ ๓ คำสุดท้ายของวรรค แต่เวลาเขียนจะตัดคำซ้ำ ๓ คำสุดท้ายของแต่ละวรรคออก เวลาอ่านให้อ่านไปจนจบวรรคแล้วย้อนกลับไปอ่านคำที่ ๑ ถึงคำที่ ๓ ในวรรคเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง

ตัวอย่างว่า ฟังเสียงหวานขานเสียงดัง เหมือนน้ำตาลหวานเตือน เสนาะจริงยิ่งคำหวาน

อ่านว่า ฟังเสียงหวานขานเสียงดังฟังเสียงหวาน เหมือนน้ำตาลหวานเตือนเหมือนน้ำตาล เสนาะจริงยิ่งคำหวานเสนาะจริง.
ความหมายที่ ๒ :
น. การเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง สมมุติฝ่ายหนึ่งเป็นแม่งู มีลูกงูเกาะหลังเป็นแถว อีกฝ่ายเป็นพ่องู คอยไล่จับลูกงูตัวที่อยู่ท้ายแถวเอามาเป็นพวกทีละตัว ๆ.
ความหมายที่ ๓ :
(สำ) ว. เกี่ยวโยงกันจากหัวถึงหางโดยซัดกันไปเป็นทอด ๆ.
คำศัพท์เรียงลำดับ
นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา.
แปลว่า : ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ ไม่มี.
หมวดหมู่ : ทุกขวรรค คือ หมวดทุกข์
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑