คมในฝัก

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
ความหมายจาก หนังสือสำนวนไทย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ความหมาย :
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ แต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ
มีดหรือดาบที่อยู่ในฝักเราย่อมไม่รู้ว่าจะคมหรือไม่ จนกว่าจะชักออกมาใช้งาน เปรียบเหมือนคนที่ดูแต่ภายนอก ไม่รู้ว่าเฉลียวฉลาดหรือไม่ จนกว่าจะพูดหรือทำสิ่งใดให้ปรากฏ

ตัวอย่าง
อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ     ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก     จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
(เพลงยาวถวายโอวาท)

ถ้าเขาซื่อเราก็ซื่ออย่าถือยศ     แม้เขาคดเราคมอยู่ในฝัก
ชอบเชิงใช้ได้เชือดเลือดจึงชัก     ให้รู้จักแข็งอ่อนผ่อนปัญญา
(พิเภกสอนบุตร)

ล้วนท่วงทีดีเหลือไม่เบื่อชม     เขามักคมในฝักชักออกวาว
(พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพูดกับสุดสาครถึงผู้หญิงลังกา)

"เขาเป็นคนเฉย ๆ แต่เมื่อแสดงความคิดเห็นออกมาครั้งใดทุกคนยอมรับ นี่แหละคนคมในฝัก"
ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมายที่ ๑ :
(สำ) ว. มีความรู้ความสามารถแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ.
ความหมายที่ ๒ :
น. ชื่อเพลงยาวกลบทและกลอักษร.
คำศัพท์เรียงลำดับ
ทุลฺลโภ องฺคสมฺปนฺโน.
แปลว่า : ผู้ถึงพร้อมด้วยองคคุณ หาได้ยาก.
หมวดหมู่ : ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑