กระต่ายหมายจันทร์

ความหมาย, หมายความว่า, หมายถึง, แปลว่า, คำแปล, อ่านว่า, คำอ่าน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความหมาย :
(สำ) น. ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า.
อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ.
แปลว่า : ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์.
หมวดหมู่ : อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท
ที่มา : พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑